The Convert

10 May 2022 - 4 June 2022

Opera Ballet Vlaanderen, Gent, Antwerp, BE

‘Bidden. Maar tot wie.’ Met deze kernachtige woorden vat Stefan Hertmans in zijn erudiete en beklijvende roman De bekeerlinge de innerlijke tweestrijd van zijn titelheldin samen. Hertmans creëerde met Vigdis Adelaïs een ijzersterke vrouw die ten tijde van de Eerste Kruistocht aan het einde van de 11e eeuw verscheurd raakt tussen haar christelijke opvoeding en het joodse geloof, waar ze zich voor haar geliefde toe bekeert, en waarna ze de naam Hamoutal aanneemt. De bekeerlinge vertelt het verhaal van een jonge moeder die in tijden van religieus geweld het slachtoffer wordt van een pogrom en tragisch ten onder gaat in haar zoektocht naar haar ontvoerde kinderen.

De Belgische componist Wim Henderickx liet zich inspireren door deze universele thema’s en creëerde een doorvoelde opera over identiteit, onmogelijke liefde, geloof en menselijke kracht.

Henderickx’ composities zijn uniek in het vinden van een brug tussen muzikale talen. In zijn partituur vloeien op symbiotische wijze invloeden vanuit de westerse oude muziek, het modernisme en de filmmuziek samen met zowel Joodse alsook Arabische tradities tot een hedendaagse opera waarin Vigdis’ epische levensgeschiedenis als klank verteld wordt.

Sopraan Lore Binon zingt de titelrol, zes zangers uit verschillende vocale tradities vertolken de talrijke andere personages. Naast leden van het Koor en het Kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen maakt ook een Antwerps stadskoor deel uit van de bezetting. Regisseur en beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck, die eveneens instaat voor de scenografie en het kostuumontwerp, creëert een poëtische visuele wereld, waarin Vigdis’ queeste centraal staat in een eeuwenoude wereld die verbijsterend veel op de onze lijkt.

Compositie: Wim Henderickx
Libretto: Krystian Lada
Muzikale: leiding Koen Kessels
Regie, scenografie en kostuumontwerp: Hans Op de Beeck
Elektronica: Jorrit Tamminga
Lichtontwerp: Peter Quasters
Dramaturgie: Koen Bollen
Koorleiding: Jan Schweiger
Kinderkoorleiding: Hendrik Derolez

EN:

'Pray. But to whom.' In his erudite and haunting novel The Convert, Stefan Hertmans captures the inner conflict of his titular heroine with these concise words. With Vigdis Adelaïs, Hertmans has created a strong woman who, at the time of the First Crusade at the end of the 11th century, was torn between her Christian upbringing and the Jewish faith, to which she has converted for her beloved, taking the new name Hamoutal. The Convert tells the story of a young mother who, in times of religious violence, is the victim of a pogrom and tragically perishes in her search for her kidnapped children.

The Belgian composer Wim Henderickx was inspired by these universal themes and created a richly-felt opera about identity, impossible love, faith and human strength.

Henderickx's compositions are unique in finding a bridge between musical languages. In his score, influences from Western early music, modernism and film music merge in a symbiotic way with both Jewish and Arab traditions to create a contemporary opera in which Vigdis' epic life story is told through sound.

Soprano Lore Binon sings the title role, six singers from different vocal traditions perform the numerous other characters. In addition to members of the Opera Ballet Vlaanderen Chorus and Children's Chorus, an Antwerp community choir is also part of the line-up. Director and visual artist Hans Op de Beeck, who is also responsible for the scenography and costume design, creates a poetic visual world in which Vigdis' quest takes centre stage in a bygone world that is astonishingly similar to ours.

×